Jezus verheugt zich over de beloning voor vervolgde profeten.

© 2023 J.Sabelis

Profetie

Amuse
Mattheüs
P rofeten die visioenen over de toekomst zien hebben een belangrijke functie in Gods plan. Als je visioenen van Bijbelse profeten naast elkaar bestudeert zie je vele overlappingen, samengevoegd geven ze een compleet beeld van wat ons in de toekomst te wachten staat. Een aantal profetiën die al vervuld zijn gaan over de eerste komst van Jezus als de Messias. Zijn volgelingen overtuigden hun tijdgenoten dat Hij de Messias is op grond van deze vervulde profetieën, Justins gesprek met de Jood Trypho uit zijn tijd is daar een mooi voorbeeld van. Over Zijn tweede komst, en d e volgorde tot het einde van ons tijdperk profeteert Jezus zelf in de evangeliën. Als je de overlappingen samenvoegt wordt het einde van ons tijdperk in 22 stappen beschreven. Mattheüs (Hebreeuws) beschrijft de hoofdlijn, Markus , Lucas en Johannes bevestigen deze met aanvullingen. Het is aan onszelf om dit te toetsen en herkennen. 1 . Waak met mij, want u weet niet wanneer uw Meesters komen! Want verblinden staan op en zeggen: ‘Ik ben de Messias, ik ben   het , de tijd is daar !’ Wie geeft de kinderen op de juiste tijd te eten? Mattheüs 24:4-6 en 42-51; 25:1-13; Markus 13:5,6; Lukas 12:13-50; 21:8,9 2 . Als oorlog wordt gevoerd door verenigde legers en er mega-aardbevingen zijn, samenleving opstaat tegen samenleving, koninkrijk tegen koninkrijk . Dan is dat het begin van het lijden / de   weeën, met stormen ,   honger en epidemieën . Mattheüs 24:6-8; Markus 13:7,8; Lukas 21:9-11 3 . Vervolgens komt er een verbod dat u in het nauw brengt, wordt u op de vlucht gejaagd en uitgeleverd   aan   rechters , koningen en presidenten en ontvangt u wijsheid   van   de   Heilige   Geest   om   te   getuigen . Mattheüs 10:12-42; 22:1-14; 24:9a; Markus 13:9-11; Lukas 12:3-12; 14:5-22; 21:12-15 4 . U zult uit de kerk gestuurd en gedood en veracht worden door alle volken. Mattheüs 24:9b; Markus 13:13a; Lukas 21:16b,17; Johannes 16:2,3 5 . Velen worden razend, trouweloos en woedend op elkaar, ruzie   in   de   familie,   een   vader   doodt   zijn   kind   en   andersom . Mattheüs 10:17 en 34-36; 24:10; Markus 13:12; Lukas 12:51-59; 21:16 6 . Er komen leugenprofeten, misleidende tekenen, is toenemende goddeloosheid, de liefde van velen verflauwt. Mattheüs 24:11,12 7 . Maar wie tot de voltooiing blijft verwachten wordt gered, wie   standhoudt   wordt   bewaard , geen haar op uw hoofd zal volledig vernietigd zijn . Mattheüs 24:13; Markus 13:13b; Lukas 21:18,19 8 . Het goede nieuws van de komende vreugdevolle tijd wordt over de hele aarde aan alle volken gebracht, totdat de oogst klaar is. Mattheüs 24:14; Markus 13:10 9 . De anti christus zal hierna als afgod op de heilige plaats staan, de   gruwel   van   ontvolking , als Jeruzalem door legers omsingeld wordt, haar verwoesting nadert . Mattheüs 23:34-40; 24:15; Markus 13:14a; Lukas 19:42-44; 21:20 1 0 . Wie dan dankzegt ontkomt, wordt verheven, zijn huis stort niet in. Mattheüs 24:16,17 1 1 . Het zijn de dagen van weeën / vergelding om wat opgeschreven was te vervullen , vlucht dan naar   de   bergen , keer niet om, neem niets mee. Wee de zwangeren, bid dat het niet in de winter / storm valt, trek uit Jeruzalem . Mattheüs 24:18-20; Markus 13:14b-18; Lukas 21:21-23a 1 2 . Dan volgt een grote verdrukking, er is geen smachtend verlangen meer, maar woede onder dit volk, zij vallen door het zwaard en worden gevangengenomen, Jeruzalem wordt door de samenlevingen vertreden . Als dit niet beperkt zou worden en de dagen   ingekort , dan wordt geen lichaam gered, behalve de weinige vruchten van wege de uitgekozenen, totdat de tijden van de samenlevingen voltooid zijn . Dan zal men de eerste zijn om tegen de bergen te zeggen: ‘Val op ons!’ En tegen de heuvels: Bedek ons!’ Mattheüs 24:21,22; Markus 13:19,20; Lukas 21:23b,24; 23:28-30 1 3 . Dit gaat samen met een bedrieglijke Messiaanse opkomst, profetische leugens, grote tekenen en wonderen. Geloof niet als zij zeggen dat Hij hier, daar, in de woestijn of in de binnenkamer zou zijn. U   moet   onderscheiden . Het koninkrijk van God komt niet in het midden van het volhardend waken. U zult de dagen van de Mensenzoon fel begeren te zien en niet zien. Vertrek niet en ren er niet achteraan . Mattheüs 24:23-26; Markus 13:21-23; Lukas 17:20-23 1 4 . Waar het lichaam is, is ‘het monument van de vriendschap van de arenden.’ Daar hebben zij zich verzameld . Mattheüs 24:28; Lukas 17:37 1 5 . Op datzelfde moment komen andere weeën op, de zon wordt verduisterd, de maan werpt geen licht, de sterren vallen, hemelse machten versmelten / beven . Op aarde angstige samenlevingen in stomme verbazing, het brullen van de zee en een golf. Mensen vallen flauw uit angst voor wat de bewoonde wereld te wachten staa t . Mattheüs 24:28,29; Markus 13:24,25; Lukas 21:25,26 1 6 . Op dat moment komt het teken van de Zoon van Zijn mensen, machtig zittend aan Gods rechterhand als de hemel dicht bewolkt is. Zoals de bliksem bliksemt, van het ene uiterste oosten naar het andere uiterste westen van de hemel, de volken huilen, de luchtdruk is intens, de huid brandt vreselijk. Maar u: ‘Sta op, hef uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij!’ Mattheüs 24:27,30; 26:64; Markus 13:26; 14:62; Lukas 17:24; 21:27,28 1 7 . Als Hij Zijn engelen met de bazuin en een intens geluid stuurt om de uitgekozenen uit de vier windstreken van de hemel te verzamelen. Mattheüs 24:31; Markus 13:27 1 8 . Dan ontwortelen de engelen alle verkeerde koninkrijken, scheiden de goeden van de slechten, het graan van het onkruid. En brengen ze naar de plaats van het lichaam, waar ook de arenden zijn. Mattheüs 9:36-38; 13:24-30; 36-43; 47-52; 24:37-41; Markus 4:26-29; Lukas 17:26-37 1 9 . Uiteindelijk neemt de Zoon van Zijn mensen plaats op Zijn troon. Hij oordeelt op grond van wat gesproken is en hoe men zich ontwikkeld en geleefd heeft. De Schriftgeleerden ontvangen een zwaarder oordeel. De tarwe gaat in de schuur, het kaf op de vurige brandstapel. Mattheüs 3:11,12; 12:36,37 en 41,42; 16:1-4; 18:23-35;19:27-30; 20:1-16; 23:13,14; 25:14-46; Markus 12:38-40; Lukas 19:11-28 2 0 . Velen komen en rusten met Abraham, Isaak en Jakob in het koninkrijk der hemelen. De leden van het koninkrijk der duisternis moeten naar de hel met dubbel gehuil. Mattheüs 8:11-13; Lukas 13:22-30 2 1 . De Vader heeft de Zoon gezag gegeven, ook om het vonnis te vellen, omdat Hij de Mensenzoon is. Wees hier niet verwondert over, want er komt een tijd dat iedereen in de graven naar de stem van Hem zal luisteren, en zij die het goede gedaan hebben zullen naar buiten komen, de opstanding van het leven in, en zij die slecht gehandeld hebben, de opstanding van het oordeel in. Johannes 5:19-29; 6:39,40,44,54 2 2 . Hemel en aarde gaan naar een verder gelegen gebied, en niemand weet iets van die dag en die tijd, ook de engelen in de hemel niet, maar de Vader alleen. Mattheüs 24:35,36 De boeken Gods plan en Uitnodiging! Deel 1 en Uitnodiging! Deel 2 geven een overzicht van de volgorde van vervulling van vele profetieën door vele profeten voor onze tijd. U wordt uitgenodigd om hier zelf onderzoek naar te doen en uw eigen conclusies te trekken. Een voorproefje van wat onderzocht is vindt u in het hieronder geplaatste overzicht van het tijdsverloop van de laatste zeven jaar van ons tijdperk. Toets alles en behoud het goede!
De laatste zeven jaar van ons tijdperk
Gebeurtenissen
Tekst
Resterende dagen
42 maanden (1240d) heilige stad (excl. heiligdom) onder de voet én 1260 dagen twee getuigen, 7 zegels
Openbaringen 11:2,3 Daniël 12:7
2500 tijd, tijden en halve tijd én als het aan stukken slaan van het heilige volk is beëindigd, 7 maanjaren.
De tijd van een beestachtige man: ‘Tel op’. Start opkomst antichrist 1335-3 = 1332 d.
Openbaringen 13:18 Hemelvaart Jesaja 4:12, 14
1332 = 666+666 1297+35
Geen dagelijks bestaan meer, oprichting verwoestende gruwel, 1290 dagen
Daniël 12:11 Hemelvaart Jesaja 4:11
1290
1260 dagen twee getuigen, 20 d. bazuin 1-4, en de vrouw verzorgd in de woestijn
Openbaringen 11:3 en 12:6,14
1260
3½ (maan)jaar = 42 maanden verdrukking heiligen, heerschappij en godslastering door beest en zijn profeet, bazuin 5, 6
Daniël 7:25; 12:7 Openbaringen 13:5
1240
Bazuin 5, stekende sprinkhanen 5 maanden
Openbaringen 9:5
1093
Resultaat van het Woord beantwoord
Daniël 9:25
490
Gezalfde bevelhebber in Jeruzalem
Daniël 9:25
441
2300 dagen na de verwoestende opstand, heiligheid van Gods volk in ere hersteld
Daniël 8:9-14
200
Bouw tweede open ruimte klaar
Daniël 9:25
7
Waardeloos verbond, de heiligen in de val
Daniël 9:26; 12:11
7
Oproep tot bekering in zak en as van de samenleving
Jona 3:4
40
Breken van het verbond(soffer)
Daniël 9:27
3 ½
3 ½ dag liggen de getuigen op straat tot zij uit de dood worden opgewekt
Openbaringen 11:9-11
3 ½
Einde macht antichrist 7 schalen over machthebbers aarde
IV Ezra 12:22-30 Daniël 12:12
35
Terugkomst Jezus met leger, afgod smeltend overgoten, verslaan antichrist met zijn legers, 1332 dagen; bazuin 7
Hemelvaart Jesaja 4:14 Daniël 9:27 Openbaringen 19:11-23
3
Gelukkig wie 1335 dagen wacht
Daniël 12:12
Rust

Daarom zal de Heer JHVH niets doen

voordat Hij Zijn vertrouwelijke raad ontvouwt voor Zijn dienaren, de profeten

Jezus verheugt zich over de beloning voor vervolgde

profeten.

© 2023 J.S.

Daarom zal de Heer JHVH niets doen  zonder dat Hij Zijn vertrouwelijke raad ontvouwt voor Zijn dienaren de profeten

Profetie

Mattheüs
Profeten die visioenen over de toekomst zien hebben een belangrijke functie in Gods plan. Als je visioenen van Bijbelse profeten naast elkaar bestudeert zie je vele overlappingen, samengevoegd geven ze een compleet beeld van wat ons in de toekomst te wachten staat. Een aantal profetiën die al vervuld zijn gaan over de eerste komst van Jezus als de Messias. Zijn volgelingen overtuigden hun tijdgenoten dat Hij de Messias is op grond van deze vervulde profetieën, Justins gesprek met de Jood Trypho uit zijn tijd is daar een mooi voorbeeld van. Over Zijn tweede komst, en d e volgorde tot het einde van ons tijdperk profeteert Jezus zelf in de evangeliën. Als je de overlappingen samenvoegt wordt het einde van ons tijdperk in 22 stappen beschreven. Mattheüs (Hebreeuws) beschrijft de hoofdlijn, Markus , Lucas en Johannes bevestigen deze met aanvullingen. Het is aan onszelf om dit te toetsen en herkennen. 1 . Waak met mij, want u weet niet wanneer uw Meesters komen! Want verblinden staan op en zeggen: ‘Ik ben de Messias, ik ben het , de tijd is daar !’ Wie geeft de kinderen op de juiste tijd te eten? Mattheüs 24:4-6 en 42-51; 25:1-13; Markus 13:5,6; Lukas 12:13-50; 21:8,9 2 . Als oorlog wordt gevoerd door verenigde legers en er mega-aardbevingen zijn, samenleving opstaat tegen samenleving, koninkrijk tegen koninkrijk . Dan is dat het begin van het lijden / de   weeën, met stormen ,   honger en epidemieën . Mattheüs 24:6-8; Markus 13:7,8; Lukas 21:9-11 3 . Vervolgens komt er een verbod dat u in het nauw brengt, wordt u op de vlucht gejaagd en uitgeleverd      aan      rechters , koningen en presidenten en ontvangt u wijsheid    van    de Heilige   Geest   om   te   getuigen . Mattheüs 10:12- 42; 22:1-14; 24:9a; Markus 13:9-11; Lukas 12:3-12; 14:5-22; 21:12-15 4 . U zult uit de kerk gestuurd en gedood en veracht worden door alle volken. M a t t h e ü s 24:9b; Markus 13:13a; Lukas 21:16b,17; Johannes 16:2,3 5 . Velen worden razend, trouweloos en woedend op elkaar, ruzie   in   de   familie,   een   vader   doodt zijn   kind   en   andersom . Mattheüs 10:17 en 34- 36; 24:10; Markus 13:12; Lukas 12:51-59; 21:16 6 . Er komen leugenprofeten, misleidende tekenen, is toenemende goddeloosheid, de liefde van velen verflauwt. Mattheüs 24:11,12 7 . Maar wie tot de voltooiing blijft verwachten wordt gered, wie   standhoudt   wordt   bewaard , geen haar op uw hoofd zal volledig vernietigd zijn . Mattheüs 24:13; Markus 13:13b; Lukas 21:18,19 8 . Het goede nieuws van de komende vreugdevolle tijd wordt over de hele aarde aan alle volken gebracht, totdat de oogst klaar is. Mattheüs 24:14; Markus 13:10 9 . De anti christus zal hierna als afgod op de heilige plaats staan, de   gruwel   van   ontvolking , als Jeruzalem door legers omsingeld wordt, haar verwoesting nadert . Mattheüs 23:34-40; 24:15; Markus 13:14a; Lukas 19:42-44; 21:20 1 0 . Wie dan dankzegt ontkomt, wordt verheven, zijn huis stort niet in. Mattheüs 24:16,17 1 1 . Het zijn de dagen van weeën / vergelding om wat opgeschreven was te vervullen , vlucht dan naar   de   bergen , keer niet om, neem niets mee. Wee de zwangeren, bid dat het niet in de winter / storm valt, trek uit Jeruzalem . M a t t h e ü s 24:18-20; Markus 13:14b-18; Lukas 21:21-23a 1 2 . Dan volgt een grote verdrukking, er is geen smachtend verlangen meer, maar woede onder dit volk, zij vallen door het zwaard en worden gevangengenomen, Jeruzalem wordt door de samenlevingen vertreden . Als dit niet beperkt zou worden en de   dagen   ingekort , dan wordt geen lichaam gered, behalve de weinige vruchten van wege de uitgekozenen, totdat de tijden van de samenlevingen voltooid zijn . Dan zal men de eerste zijn om tegen de bergen te zeggen: ‘Val op ons!’ En tegen de heuvels: Bedek ons!’ Mattheüs 24:21,22; Markus 13:19,20; Lukas 21:23b,24; 23:28-30 1 3 . Dit gaat samen met een bedrieglijke Messiaanse opkomst, profetische leugens, grote tekenen en wonderen. Geloof niet als zij zeggen dat Hij hier, daar, in de woestijn of in de binnenkamer zou zijn. U   moet   onderscheiden . Het koninkrijk van God komt niet in het midden van het volhardend waken. U zult de dagen van de Mensenzoon fel begeren te zien en niet zien. Vertrek niet en ren er niet achteraan . Mattheüs 24:23-26; Markus 13:21-23; Lukas 17:20-23 1 4 . Waar het lichaam is, is ‘het monument van de vriendschap van de arenden.’ Daar hebben zij zich verzameld . Mattheüs 24:28; Lukas 17:37 1 5 . Op datzelfde moment komen andere weeën op, de zon wordt verduisterd, de maan werpt geen licht, de sterren vallen, hemelse machten versmelten / beven . Op aarde angstige samenlevingen in stomme verbazing, het resoneren van de zee en een golf. Mensen vallen flauw uit angst voor wat de bewoonde wereld te wachten staa t . Mattheüs 24:28,29; Markus 13:24,25; Lukas 21:25,26 1 6 . Op dat moment komt het teken van de Zoon van Zijn mensen, machtig zittend aan Gods rechterhand als de hemel dicht bewolkt is. Zoals de bliksem bliksemt, van het ene uiterste oosten naar het andere uiterste westen van de hemel, de volken huilen, de luchtdruk is intens, de huid brandt vreselijk. Maar u: ‘Sta op, hef uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij!’ Mattheüs 24:27,30; 26:64; Markus 13:26; 14:62; Lukas 17:24; 21:27,28 1 7 . Als Hij Zijn engelen met de bazuin en een intens geluid stuurt om de uitgekozenen uit de vier windstreken van de hemel te verzamelen. Mattheüs 24:31; Markus 13:27 1 8 . Dan ontwortelen de engelen alle verkeerde koninkrijken, scheiden de goeden van de slechten, het graan van het onkruid. En brengen ze naar de plaats van het lichaam, waar ook de arenden zijn. Mattheüs 9:36-38; 13:24-30; 36-43; 47-52; 24:37-41; Markus 4:26-29; Lukas 17:26-37 1 9 . Uiteindelijk neemt de Zoon van Zijn mensen plaats op Zijn troon. Hij oordeelt op grond van wat gesproken is en hoe men zich ontwikkeld en geleefd heeft. De Schriftgeleerden ontvangen een zwaarder oordeel. De tarwe gaat in de schuur, het kaf op de vurige brandstapel. Mattheüs 3:11,12; 12:36,37 en 41,42; 16:1-4; 18:23-35;19:27-30; 20:1-16; 23:13,14; 25:14- 46; Markus 12:38-40; Lukas 19:11-28 2 0 . Velen komen en rusten met Abraham, Isaak en Jakob in het koninkrijk der hemelen. De leden van het koninkrijk der duisternis moeten naar de hel met dubbel gehuil. Mattheüs 8:11-13; Lukas 13:22-30 2 1 . De Vader heeft de Zoon gezag gegeven, ook om het vonnis te vellen, omdat Hij de Mensenzoon is. Wees hier niet verwondert over, want er komt een tijd dat iedereen in de graven naar de stem van Hem zal luisteren, en zij die het goede gedaan hebben zullen naar buiten komen, de opstanding van het leven in, en zij die slecht gehandeld hebben, de opstanding van het oordeel in. Johannes 5:19-29; 6:39,40,44,54 2 2 . Hemel en aarde gaan naar een verder gelegen gebied, en niemand weet iets van die dag en die tijd, ook de engelen in de hemel niet, maar de Vader alleen. Mattheüs 24:35,36 De boeken Gods plan en Uitnodiging! Deel 1 en Uitnodiging! Deel 2 geven een overzicht van de volgorde van vervulling van vele profetieën door vele profeten voor onze tijd. U wordt uitgenodigd om hier zelf onderzoek naar te doen en uw eigen conclusies te trekken. Een voorproefje van wat onderzocht is vindt u in het hieronder geplaatste overzicht van het tijdsverloop van de laatste zeven jaar van ons tijdperk. Toets alles en behoud het goede!
De laatste zeven jaar van ons tijdperk
Gebeurtenissen
Tekst
Resterende dagen
42 maanden (1240d) heilige stad (excl. heiligdom) onder de voet én 1260 dagen twee getuigen, 7 zegels
Openbaringen 11:2,3 Daniël 12:7
2500 tijd, tijden en halve tijd én als het aan stukken slaan van het heilige volk is beëindigd, 7 maanjaren.
De tijd van een beestachtige man: ‘Tel op’. Start opkomst antichrist 1335-3 = 1332 d.
Openbaringen 13:18 Hemelvaart Jesaja 4:12, 14
1332 = 666+666 1297+35
Geen dagelijks bestaan meer, oprichting verwoestende gruwel, 1290 dagen
Daniël 12:11 Hemelvaart Jesaja 4:11
1290
1260 dagen twee getuigen, 20 d. bazuin 1-4, en de vrouw verzorgd in de woestijn
Openbaringen 11:3 en 12:6,14
1260
3½ (maan)jaar = 42 maanden verdrukking heiligen, heerschappij en godslastering door beest en zijn profeet, bazuin 5, 6
Daniël 7:25; 12:7 Openbaringen 13:5
1240
Bazuin 5, stekende sprinkhanen 5 maanden
Openbaringen 9:5
1093
Resultaat van het Woord beantwoord
Daniël 9:25
490
Gezalfde bevelhebber in Jeruzalem
Daniël 9:25
441
2300 dagen na de verwoestende opstand, heiligheid van Gods volk in ere hersteld
Daniël 8:9-14
200
Bouw tweede open ruimte klaar
Daniël 9:25
7
Waardeloos verbond, de heiligen in de val
Daniël 9:26; 12:11
7
Oproep tot bekering in zak en as van de samenleving
Jona 3:4
40
Breken van het verbond(soffer)
Daniël 9:27
3 ½
3 ½ dag liggen de getuigen op straat tot zij uit de dood worden opgewekt
Openbaringen 11:9-11
3 ½
Einde macht antichrist 7 schalen over machthebbers aarde
II Ezra 12:29,30 Daniël 12:12
35
Terugkomst Jezus met leger, afgod smeltend overgoten, verslaan antichrist met zijn legers, 1332 dagen; bazuin 7
Hemelvaart Jesaja 4:14 Daniël 9:27 Openbaringen 19:11-23
3
Gelukkig wie 1335 dagen wacht
Daniël 12:12
Rust