De Messias

Ik zeg u dat u de Zoon van God zult zien, machtig zittend aan Gods

rechterhand en komend als de hemel dicht bewolkt is.’

Centraal in Gods plan staat Zijn Zoon, de Messias, Die samenwerkt met de Heilige Geest en de hele schepping om dit plan te voltooien. Hijzelf is het begin van Gods schepping en zal Zijn werk tot het einddoel voltooien. Messias betekent ‘gezalfde’. Koningen en priesters worden in hun ambt gezalfd en Jeshua is door God als Messias en Koning van de schepping gezalfd. Als Hoogste van de schepping is Hijzelf 2000 jaar geleden in een menselijk lichaam gekomen om ons dienstbaar te redden van de last van de schuld voor onze fouten. Jeshua heeft beloofd dat Hij terug zal komen om, samen met Zijn Vader, het oordeel te vellen over alle mensen. Uiteindelijk zal iedereen zelf verantwoording af moeten leggen aan God voor de keuzes die hij of zij in het leven gemaakt heeft. De functies die Jeshua voor ons uitvoert zijn vele; de belangrijkste zijn met verwijzingen opgenomen in het boek ‘ Gods plan ’, deze zijn: Hij: 1. Is de Zoon van God, 2. Is (vernoemd naar) JHVH, 3. is het Woord van God, in het Oude Testament het Woord van JHVH genoemd, 4. is aan de Rechterhand van JHVH, 5. is de stem van JHVH, 6. is de Messias, Christus, Gezalfde, 7. is de Engel of Boodschapper van JHVH, 8. is de Strijder van God, 9. is vervuld met de Heilige Geest, 10. is één met de Vader, 11. is de doper met de Heilige Geest, 12. is het evenbeeld van God en heeft deel aan de goddelijke macht en natuur, 13. wordt daarom ook God genoemd, 14. is uit God geboren, Eerste en Laatste, Begin en Einde, Hoogste en Laagste van Gods schepping, eerst verwekt, eerstgeboren en eniggeboren, 15. is Medeschepper van hemel en aarde, 16. is almachtig, heeft alle macht, kracht en gezag in hemel en op aarde van Zijn Vader ontvangen, 17. is de glorieuze Heer der heren en Koning der koningen, 18. is de Koning, 19. is het Hoofd, de leider, 20. is Immanuël (God is met ons), 21. is dé Mens, 22. is de Mensenzoon, 23. is de tweede Adam, 24. is Profeet, 25. is de Hogepriester en Bemiddelaar, 26. is de Meester, Leraar, Rabbi of Rabboeni, 27. is de Weg naar God de Vader, 28. is de Waarheid, 29. is het eeuwige Leven, 30. is de Levende, 31. is ook de Wijsheid van God, 32. is de brenger van goed nieuws, het evangelie van Gods Koninkrijk, 33. is een trouw en betrouwbaar Getuige in wat Hij zegt, 34. is de Schrijver Die al onze daden vastlegt, 35. is de vervulling van de wet en de profeten, 36. is de zoon van David, 37. is heilig, volmaakt en onberispelijk, zonder zonde, 38. heeft om ons te redden een sterfelijk lichaam gekregen zoals wij, 39. is de Gekruisigde, het Lam van God, 40. is de Bevrijder, Verlosser, Redder, gaf Zijn leven als losprijs, 41. is de Zondebok(ken) tijdens Zijn eerste en tweede komst, 42. is opgestaan uit de dood, is de opstanding en Overwinnaar over duivel en dood, 43. is verheerlijkt, bekleedt met Gods eer en luister, 44. is de verbinding tussen hemel en aarde, 45. is de Rechter die oordeelt en straft, 46. is genadig, 47. is de Barmhartige, 48. is de Gehoorzame, 49. is de Rechtvaardige, 50. is de Zachtmoedige, 51. is de Beschermer, een Schild, 52. is nederig, de Dienaar, 53. is de Bruidegom en Echtgenoot, 54. is de nieuwe Spruit, Loot of Telg aan de boom, de Nazireeër, 55. is de goede Herder, 56. is de Bron van levend water, 57. is het Brood dat leven geeft, 58. is de Hoeksteen, 59. is de Rots, 60. is het Licht voor de wereld, 61. is de stralende Morgenster, 62. is de ware Wijnstok en Olijfboom, 63. is de Leeuw uit Juda, 64. zal terugkomen op de wolken en als de bliksem, 65. zal huwen met Zijn bruid en vrouw, de kerk. Het evangelie van Mattheus , dat over de Messias Jeshua gaat, is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws. Een vanuit het Hebreeuws vertaalde uitgave van dit evangelie, met verrassende inzichten over wat Jeshua ons geleerd heeft, is te lezen op deze site en opgenomen in het boek: Jezus, de wet en de profeten .’ In dit boek zijn ook recente vertalingen van de overige Bijbelse profeten chronologisch opgenomen en toegelicht. Vele eeuwenoude profetieën verwijzen naar Jeshua en zijn al vervuld. Nog meer profetieën zijn er die in deze tijd, onder leiding van Hem en de Heilige Geest, mede door u en mij ve rvuld z ullen gaan worden, totdat Hij alles weer over zal dragen aan Zijn Vader.

Zuiveren van hart hebben diep ontzag voor God.

© 2023 J.Sabelis
JHVH zegt in het Hebreeuws over Jezus: ‘Dit is mijn lievelingszoon, naar Hem verlang ik blij, luister naar Hem!’ Mattheus 17:5b
De mens Gods doel

De Messias

Ik zeg u dat u de Zoon van God zult zien,

machtig zittend aan Gods rechterhand en

komend als de hemel dicht bewolkt is.’

Centraal in Gods plan staat Zijn Zoon, de Messias, Die samenwerkt met de Heilige Geest en de hele schepping om dit plan te voltooien. Hijzelf is het begin van Gods schepping en zal Zijn werk tot het einddoel voltooien. Messias betekent ‘gezalfde’. Koningen en priesters worden in hun ambt gezalfd en Jeshua is door God als Messias en Koning van de schepping gezalfd. Als Hoogste van de schepping is Hijzelf 2000 jaar geleden in een menselijk lichaam gekomen om ons dienstbaar te redden van de last van de schuld voor onze fouten. Jeshua heeft beloofd dat Hij terug zal komen om, samen met Zijn Vader, het oordeel te vellen over alle mensen. Uiteindelijk zal iedereen zelf verantwoording af moeten leggen aan God voor de keuzes die hij of zij in het leven gemaakt heeft. De functies die Jeshua voor ons uitvoert zijn vele; de belangrijkste zijn met verwijzingen opgenomen in het boek ‘ Gods plan ’, deze zijn: Hij: 1. Is de Zoon van God, 2. Is (vernoemd naar) JHVH, 3. is het Woord van God, in het Oude Testament het Woord van JHVH genoemd, 4. is aan de Rechterhand van JHVH, 5. is de stem van JHVH, 6. is de Messias, Christus, Gezalfde, 7. is de Engel of Boodschapper van JHVH, 8. is de Strijder van God, 9. is vervuld met de Heilige Geest, 10. is één met de Vader, 11. is de doper met de Heilige Geest, 12. is het evenbeeld van God en heeft deel aan de goddelijke macht en natuur, 13. wordt daarom ook God genoemd, 14. is uit God geboren, Eerste en Laatste, Begin en Einde, Hoogste en Laagste van Gods schepping, eerst verwekt, eerstgeboren en eniggeboren, 15. is Medeschepper van hemel en aarde, 16. is almachtig, heeft alle macht, kracht en gezag in hemel en op aarde van Zijn Vader ontvangen, 17. is de glorieuze Heer der heren en Koning der koningen, 18. is de Koning, 19. is het Hoofd, de leider, 20. is Immanuël (God is met ons), 21. is dé Mens, 22. is de Mensenzoon, 23. is de tweede Adam, 24. is Profeet, 25. is de Hogepriester en Bemiddelaar, 26. is de Meester, Leraar, Rabbi of Rabboeni, 27. is de Weg naar God de Vader, 28. is de Waarheid, 29. is het eeuwige Leven, 30. is de Levende, 31. is ook de Wijsheid van God, 32. is de brenger van goed nieuws, het evangelie van Gods Koninkrijk, 33. is een trouw en betrouwbaar Getuige in wat Hij zegt, 34. is de Schrijver Die al onze daden vastlegt, 35. is de vervulling van de wet en de profeten, 36. is de zoon van David, 37. is heilig, volmaakt en onberispelijk, zonder zonde, 38. heeft om ons te redden een sterfelijk lichaam gekregen zoals wij, 39. is de Gekruisigde, het Lam van God, 40. is de Bevrijder, Verlosser, Redder, gaf Zijn leven als losprijs, 41. is de Zondebok(ken) tijdens Zijn eerste en tweede komst, 42. is opgestaan uit de dood, is de opstanding en Overwinnaar over duivel en dood, 43. is verheerlijkt, bekleedt met Gods eer en luister, 44. is de verbinding tussen hemel en aarde, 45. is de Rechter die oordeelt en straft, 46. is genadig, 47. is de Barmhartige, 48. is de Gehoorzame, 49. is de Rechtvaardige, 50. is de Zachtmoedige, 51. is de Beschermer, een Schild, 52. is nederig, de Dienaar, 53. is de Bruidegom en Echtgenoot, 54. is de nieuwe Spruit, Loot of Telg aan de boom, de Nazireeër, 55. is de goede Herder, 56. is de Bron van levend water, 57. is het Brood dat leven geeft, 58. is de Hoeksteen, 59. is de Rots, 60. is het Licht voor de wereld, 61. is de stralende Morgenster, 62. is de ware Wijnstok en Olijfboom, 63. is de Leeuw uit Juda, 64. zal terugkomen op de wolken en als de bliksem, 65. zal huwen met Zijn bruid en vrouw, de kerk. Het evangelie van Mattheus , dat over de Messias Jeshua gaat, is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws. Een vanuit het Hebreeuws vertaalde uitgave van dit evangelie, met verrassende inzichten over wat Jeshua ons geleerd heeft, is te lezen op deze site en opgenomen in het boek: Jezus, de wet en de profeten .’ In dit boek zijn ook recente vertalingen van de overige Bijbelse profeten chronologisch opgenomen en toegelicht. Vele eeuwenoude profetieën verwijzen naar Jeshua en zijn al vervuld. Nog meer profetieën zijn er die in deze tijd, onder leiding van Hem en de Heilige Geest, mede door u en mij ve rvuld z ullen gaan worden, totdat Hij alles weer over zal dragen aan Zijn Vader.
Gods doel De mens

Zuiveren van hart hebben diep ontzag voor God.

© 2023 J.S.

JHVH zegt in het Hebreeuws over Jezus: ‘Dit is mijn lievelingszoon, naar Hem verlang ik blij, luister naar Hem!’ Mattheus 17:5b